Посадові обов’язки

Бере участь в організації освітньо-​виховного процесу з метою забез­печення всебічного особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, зміц­нення і захисту їхнього психічного здоров’я. Виявляє причини, що утруд­нюють становлення особистості дитини. Шляхом психодіагностики, кон­сультування, психопрофілактики, психолого-​педагогічної корекції, надає допомогу вихованцям, учням, учителям, батькам у вирішенні питань на­вчання, виховання і розвитку дітей та підлітків. Проводить психолого-​педа­гогічну діагностику їхньої готовності до навчання, допомагає у виборі за­гальноосвітнього навчального закладу, профілю навчання згідно з рівнем інди­відуального розвитку. Планує, розробляє, впроваджує в практику розви­ваючі, корекційні програми навчально-​виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей дітей.

Сприяє пошуку, відбору, роз­витку обдарованих дітей, вибору молоддю професії з урахуванням їхньої підготовки та здібностей. Виявляє і обстежує вихованців, учнів, які потре­бують соціально-​психологічної корекції, надає їм психолого-​педагогічну до­помогу. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до прин­ципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-​національних, ду­ховних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навко­лишнього середовища тощо. Готує вихованців, учнів до життя в дусі взаємо­розуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Дотримується педагогічної етики та етичного кодексу психолога, поважає гідність дитини, захищає її від будь-​яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя. Здійснює пер­винну профілактику алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок серед дітей, підлітків. Проводить психологічну експертизу і психолого-​педагогічну корекцію асоціальної поведінки, психологічну реабілітацію неповнолітніх. Бере участь у роботі комісій з питань соціально-​правового захисту дітей, психолого-​медико-​педагогічних консультацій тощо. Сприяє формуванню пси­хологічної культури вихованців, учнів, учителів, батьків. Консультує керівників, працівників навчальних закладів та освітніх установ з питань психології організації та управління навчально-​виховним процесом. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру.

Повинен знати

Повинен мати знання в обсязі вищої освіти зі спеціальності “Пси­хологія”, “Практична психологія”. Має знати загальну, соціальну, педа­гогічну, вікову психологію, психологію особистості, загальну педагогіку, осно­ви дефектології, сексології, профорієнтації і психології праці, психодіагностики, психопрофілактики, психотерапії, психогігієни, структуру сис­теми освіти, психологію управління; форми, методи, засоби ефективного навчання і виховання, діагностики і корекції психічного розвитку дитини; програмно-​методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня освіти дітей, вимоги до нормативного забезпечення навчально-​виховного процесу; індиві­дуальні характеристики вихованців, учнів, соціальні, культурні, психологічні інші умови їхнього навчання та виховання; основні напрямки і перспективи розвитку освіти, психолого-​педагогічної науки; Закон України „Про освіту”, Декларацію прав людини, Конвенцію ООН про права дитини, етичний кодекс психолога, інші законодавчі і нормативно-​правові акти та документи з питань навчання і виховання дітей та молоді; державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

Повинен вміти

Ефективно застосовувати професійні знання в практичній діяльності: про­водити психологічну діагностику, соціально-​психологічні обстеження, інди­відуальні та групові консультації з дітьми і дорослими, здійснювати індивідуальну і групову психокорекцію, розробляти і реалізовувати програми профілактики відхилень у поведінці та розвиткові, формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки, здійснювати соціально-​психологічну і психолого-​педагогічну експертизу, за результатами своєї діяльності готувати звіти, висновки і рекомендації для педагогів, батьків, вихованців, органів і установ освіти; здійснювати педагогічну (просвіт­ницьку) роботу в галузі психології; розв’язувати конфлікти; самостійно підвищувати свій професійний рівень.

Повинен мати

Ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу психолого-​педагогічну діяльність, розвинуті комунікативні здібності і навички, глибокі і системні професійні знання.

Кваліфікаційні вимоги до категорій

Практичний психолог вищої категорії має вищу освіту зі спеціальності “Психологія”, “Практична психологія”, проявляє високий рівень профе­сіоналізму, ініціативи, творчості, дотримується етичного кодексу психолога, досконало володіє ефективними формами, методами психологічного забезпечення навчально-​виховного процесу, досяг високої результативності, якості своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування, має власні методичні розробки. Стаж роботи на посаді практичного психолога — не менше 5 років.

Практичний психолог I категорії має вищу освіту зі спеціальності „Психологія”, “Практична психологія” виявляє ґрунтовну професійну компе­тентність, дотримується етичного кодексу психолога, добре володіє ефективними формами, методами психологічного забезпечення педагогічного про­цесу, досяг значних результатів у психолого-​педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж роботи на посаді практичного психолога — не менше 3 років.

Практичний психолог II категорії має вищу освіту зі спеціальності “Психологія”, “Практична психологія”, виявляє достатній професіоналізм, дотримується етичного кодексу психолога, використовує сучасні форми, методи психологічного забезпечення навчання та виховання, розвитку дітей, вихованців, учнів, досяг вагомої результативності у психолого-​педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж роботи на посаді практичного психолога — не менше 1 року.

Практичний психолог має вищу освіту зі спеціальності “Психологія”, “Практична психологія”, професійно компетентний, дотримується етичного кодексу психолога, забезпечує нормативні рівні психологічної підтримки навчально-​виховного процесу, задовольняє етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

(ПОГОДЖЕНО)*

Директор_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(назва навчального закладу)

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(підпис) (прізвище, і., п\б)

ПОГОДЖЕНО

(ЗАТВЕРДЖЕНО)*

Директор районного (міського) центру практичної психології (методист РМК)

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(підпис) (прізвище, і., п\б)

ПЛАН

роботи практичного психолога

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(назва навчального закладу)

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(прізвище, ім’я, по-​батькові)

на 200_​_​-​200_​_​навчальний рік

п\п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Психодіагностична робота

2.

Консультативна робота

3.

Корекційно-​відновлювальна та розвивальна робота

4.

Психологічна просвіта

5.

Навчальна діяльність

Організаційно-​методична робота

7

Зв’язки з громадкістю

Примітка: річний план роботи затверджується керівником навчального закладу, у штат якого включена ставка практичного психолога.

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(назва навчального закладу)

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(підпис) (прізвище, і., п\б)

ПЛАН

роботи практичного психолога

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(назва навчального закладу)

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(прізвище, ім’я, по-​батькові)

на_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​місяць 200_​_​_​року

п\п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Норми часу*

1.

Психодіагностична робота

2.

Консультативна робота

3.

Корекційно-​відновлювальна та розвивальна робота

4.

Психологічна просвіта

5.

Навчальна діяльність

Організаційно-​методична робота

7

Зв’язки з громадськістю

Примітки:

а) проставляються нормативи часу на види робіт, що виконуються практичними психологами навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.1996 р. № 339, із розрахунку 8-​годинного робочого дня;

б) один примірник щомісяця подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту.

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(назва навчального закладу)

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(підпис) (прізвище, ім’я, по-​батькові)

ГРАФІК РОБОТИ

практичного психолога

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(назва навчального закладу)

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(прізвище, ім’я, по-​батькові)

Дні тижня

Інтервали робочого часу

з_​_​_​_​_​_​год.

по_​_​_​_​_​год.

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Додаток 4

ЖУРНАЛ

щоденного обліку роботи

практичного психолога

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(назва навчального закладу)

Дата

К-​сть

год.

Вид роботи

Короткий зміст роботи

З ким проводилась

К-​сть

осіб

Додаток 5

ЖУРНАЛ

Проведення корекційно-​відновлювальної

та розвивальної роботи

практичним психологом

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(назва навчального закладу)

Дата

Прізвище, ім’я учня (дитини)

Форма роботи

Тематика роботи

Методи роботи

К-​сть

осіб

індив.

групова

Примітка: невід’ємною частиною журналу є затверджені програми корекційно-​відновлювальної та розвивальної роботи з певними категоріями учнів (дітей).

Додаток 6

Протоколи індивідуальних консультацій

практичного психолога

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(назва навчального закладу)

№ п/​п

Дата проведення

Проблема звернення

Короткий запис змісту консультації

Примітка: конфіденційна інформація про клієнта надається лише з дозволу директора районного (міського) центру практичної психології і соціальної роботи або методиста.

Додаток 7

Індивідуальні картки психолого-​педагогічного діагностування

Учнів _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​класу

(дітей_​_​_​_​_​_​_​_​_​групи)

(навчального закладу)

№ п/​п

Дата проведення

Назва методики

Короткий результат. Висновки та рекомендації

Додаток 8

ЖУРНАЛ

Психологічного аналізу уроків (занять)

практичним психологом

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(назва навчального закладу)

Дата спостереження: Клас (група)

«­­­­­­_​_​_​» _​_​_​_​_​_​_​200_​р. _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Учитель (вихователь) _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(прізвище, ім’я, по батькові)

Хід уроку (заняття) чи навчально-​виховного заходу

Аналіз спостережень. Висновки та рекомендації

1. навчальна діяльність та емоційний стан учнів (дітей)

2. структура та динаміка уроку (заняття, заходу)

3. Аналіз діяльності учителя (вихователя)

Примітка: психологічний аналіз уроків (занять) здійснюється на запит адміністрації навчального закладу.

нормативи часу

на основні види роботи практичного психолога*

№ позиції

Найменування видів робіт

Одиниця виміру обсягу роботи

Нормативи часу (год)

Організаційно-​методична робота

1.

Складання плану роботи:

на місяць

на рік

План

–“–

–“–

2,5

6,0

2.

Складання звіту про виконану роботу:

за місяць (чверть)

за півріччя (рік)

Звіт

–“–

–“–

4,0

8,0

3.

Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з учнями (дітьми), батьками, педпрацівниками

Один захід

7,0

4.

Підготовка до педагогічних консиліумів

Один захід

5,0

5.

Підготовка до виступів на батьків­ських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів

Один захід

3,0

6.

Підготовка до проведення виховних годин з учнями (дітьми), навчальних занять (курси за вибором, факуль­тативи, гуртки)

Один захід

3,0

7.

Робота в бібліотеці, самопідготовка

Місяць

8,0

8.

Консультації в навчально-​методичних та наукових центрах (закладах)

Один захід

5,0

9.

Участь в навчально-​методичних семі­нарах (нарадах) психологів (соціаль­них педагогів)

Місяць

8,0

Психодіагностична робота

10.

Індивідуальна психодіагностика (обсте­­ження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій)

Один учень (дитина), педпрацівник, батько

6,0

11.

Групова психодіагностика, соціально-​психологічні дослідження (обсте­ження, обробка результатів, оформ­лення висновків і рекомендацій)

Один клас (група дітей), група педпра­цівників, батьків

16,5

Консультаційна робота

12.

Індивідуальне консультування:

а) учнів (дітей) у т.ч.:

дошкільного віку

початкових класів

середніх класів

старших класів

б) педпрацівників

в) батьків

Одна бесіда

–“–

–“–

–“–

–“–

–“–

–“–

1,0

1,0

1,5

2,0

1,5

2,0

13.

Профконсультації з учнями (вклю­чаючи бесіди з батьками, педагогами) без проведення психодіагностичної роботи, у т.ч.:

- середніх класів

- старших класів

Один учень

–“–

–“–

3,0

5,0

14.

Корекційно-​відновлювальна та розви­вальна робота з учнями (дітьми) у т.ч.:

а) індивідуальна

б) групова

Один учень (дитина)

Один клас (група)

30,0

40,0

15.

Проведення ділових ігор, тренінгів для педпрацівників, батьків

Одна група

40,0

Психологічна просвіта

16.

Виступи перед учнями (дітьми), пед­пра­цівниками, батьками, в установах та організаціях тощо

Один виступ

Фактично використаний час

Навчальна діяльність

17.

Викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факуль­тативів, гуртків

Одне заняття

1,0

Зв’язки з громадськістю

18.

Відвідування учнів (дітей) вдома, бесіди з батьками

Один захід

2,0

19.

Відвідування батьків за місцем роботи

Один захід

3,0

20.

Вирішення питань з місцевими органа­ми виконавчої влади та громадського самоврядування

Один захід

2,5

* Примітка: приводяться упорядковані під звітність практичного психолога нормативи, розроблені Національним центром продуктивності Міністерства праці України та затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.95 р. № 339.

Додаток

до листа Міністерства

освіти і науки України

від 27. 08. 2000 р. №1\9352

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор _​_​­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(назва навчального закладу)

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(підпис) (прізвище, і., п/​б)

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ

про роботу практичного психолога

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(назва навчального закладу)

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

(прізвище, ім’я, по-​батькові)
за_​_​_​_​_​_​чверть 200200 навчального року

№ п/​п

Основні види роботи

К-​сть чол.

К-​сть гласів (груп)

1

2

3

4

1.

Індивідуальна психодіагностика:

а) учнів (дітей) всього:

у т.ч. — дошкільного віку;

— початкових класів;

- середніх класів;

- старших класів.

б) Педпрацівників.

в) Батьків.

2.

Групова психодіагностика, соціально-​психологічні дослідження серед:

а) класів (груп) всього:

у т.ч. — дошкільного віку;

— початкових класів;

- середніх класів;

- старших класів.

б) Педпрацівників.

в) Батьків.

3.

Індивідуальне консультування:

а) учнів (дітей) всього:

у т.ч. — дошкільного віку;

— початкових класів;

- середніх класів;

- старших класів.

б) Педпрацівників.

в) Батьків.

4.

Корекційно-​відновлювальна та розвивальна робота з учнями (дітьми):

а) індивідуальна (всього):

у т. ч. – дошкільного віку;

- початкових класів;

- середніх класів;

— старших класів;

б) групова (всього):

у . ч. – дошкільного віку;

- початкових класів;

- середніх класів;

- старших класів.

5.

Проведення ділових ігор, тренінгів для:

а) педпрацівників;

б) батьків.

6.

Психологічна просвіта, виступи перед:

а) учнями (дітьми);

б) педпрацівниками;

в) батьками.

7.

Навчальна діяльність (кількість класів, груп): — курси за вибором;

- факультативні заняття;

- гурткова робота.

8.

Зв’язки з громадськістю, відвідування (кількість заходів):

- учнів (дітей) вдома;

- батьків за місцем роботи;

- органів виконавчої влади та громадського самоврядування .

Примітки.

Статистичний звіт про роботу:

а)практичним психологом навчального закладу освіти
за чверть подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної

роботи або методисту;

б) директором районного (міського) центру (методистом) за півріччя подається
в обласний центр практичної психології і соціальної роботи;

в) директором обласного центру за навчальний рік подається в Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи.